Twój koszyk
 • Twój koszyk zakupów jest pusty!

Logo - POLCOVER - Producent pokrowców

Pokrowce ochronne
Napisz do nas
Zadzwoń teraz
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.         Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym polcover.pl zarządzany przez firmę POLCOVER Mateusz Nawrocki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres doręczeń: Wolica 98 J
62-872 Godziesze Wielkie, NIP: 9680967561, REGON: 364797982

 

1.2.                     Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

 

1.3.                     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie oraz w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w tym: podstawy, cele, okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których te dane dotyczą. Znajdują się tu również informacje o zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, dokonywanie zakupów oraz podawanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wglądu w treść, ich aktualizacji, usuwania i poprawiania.

 

1.4.        Definicje:

 

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.      SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: polcover.pl.

1.4.11.      SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Firma POLCOVER Mateusz Nawrocki wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wolica 98 J
62-872 Godziesze Wielkie, NIP: 9680967561, REGON: 364797982, adres poczty elektronicznej: biuro@polcover.pl.

1.4.12.      UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.      USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.      USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.      USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16.      ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1.         W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.  Konto – korzystanie z konta jest możliwe po wykonaniu trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.               Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polcover.pl lub też pisemnie na adres: Wolica 98 J, 62-872 Godziesze Wielkie.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zamówienie’ – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.               Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą założenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na głównej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesyłany Newsletter i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można zapisać się także poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w momencie wypełniania Formularza Rejestracji – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.               Usługa Elektroniczna Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podawania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polcover.pl lub pisemnie na adres: Wolica 98 J, 62-872 Godziesze Wielkie.

2.2.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.         Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1.         Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2. niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do zawarcia Umowy Sprzedaży jest dobrowolne.

3.2.         Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (Polski złoty) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient informowany jest na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.         Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia:

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2. niniejszego Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Przesłana wiadomość e-mail zawiera przynajmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. W chwili otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.3.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawierania Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. niniejszego Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 

 1. SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.         Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://payu.pl.

4.1.2.1.               Rozliczenie transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000, 00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

4.2.        Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

5.1.        Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.        Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Informacje o dostawie” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.        Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Paczkomaty InPost;

5.3.2. Przesyłka kurierska.

5.4.        Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostarczenia Produktu liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych: od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 KC).

6.2.         Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w niniejszym Regulaminie.

6.3.        Reklamacja może zostać złożona:

6.3.1. Pisemnie na adres: Wolica 98 J, 62-872 Godziesze Wielkie;

6.3.2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polcover.pl

6.3.3. Poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Logowanie do Konta”.

6.4.        W opisie reklamacji zaleca się przedstawienie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny/ odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.5.         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6.         W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę  lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient obowiązany jest dostarczyć go na własny koszt na adres Sprzedawcy: Wolica 98 J, 62-872 Godziesze Wielkie.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.         Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w pkt. 7.8. niniejszego Regulaminu. Aby prawidłowo odstąpić od Umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanym powyżej. Oświadczenie może zostać złożone w formie:

7.1.1. Pisemnej na adres Sprzedawcy: Wolica 98 J, 62-872 Godziesze Wielkie

7.1.2. Elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@polcover.pl.

7.1.3. Poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Logowanie do Konta”.

7.2.         Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w pkt. 11 niniejszego Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego.

7.3.        Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4.         Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu Umowy na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu.

7.5.         W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.6.         Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkty Sprzedającemu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił, na własny koszt.

7.7.         Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Produktu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.

7.8.         Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.9.         Możliwe koszty związane z odstąpieniem od Umowy przez Konsumenta, które zobowiązany jest ponieść Konsument:

7.9.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.11.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.12.  Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

7.12.1.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

7.12.2.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;

7.12.3.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.12.4.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.12.5.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.12.6.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.12.7.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełniane świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

7.12.8.      o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (Newsletter).

 

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

8.1.         Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.

8.2.        Sprzedawcy przysługuje prawdo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.3.         W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności orasz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.4.         Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5.         W razie przesyłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty w przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6.         Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

8.7.         W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.8.         Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem.

8.9.         Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

9.1.        W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że właścicielem Sklepu Internetowego oraz osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest:

Firma POLCOVER Mateusz Nawrocki wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres doręczeń: Wolica 98 J, 62-872 Godziesze Wielkie, NIP: 9680967561, REGON: 364797982.

 

9.2.        Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

9.3.        umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

9.4.        ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

9.5.        prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9.6.        Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

9.7.        Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

9.8.        Klientowi przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

9.9.        W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

9.10.  W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Zmiana Regulaminu:

10.1.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.1.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.1.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Na blogu